O projekcie

Projekty NCE-FastEvNet oraz NCE-AdvancedEvNet, finansowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” miały na celu zmianę poprzedniego stanu rzeczy – dzięki nim powstała w Polsce i Słowacji infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, która połączyła te kraje z innymi regionami europejskimi, posiadającymi już dobrze rozwiniętą sieć ładowania. Biała plama na elektromobilnej mapie Europy, którą do tej pory była Polska – znikneła, zaś sieć w Słowacji zagęściła się.

Projekty zrealizowane przez GreenWay Polska w Polsce i GreenWay Infrastructure na Słowacji mają na celu:

  • stworzenie w pełni operacyjnej i zintegrowanej sieci ładowania w Polsce i Słowacji,
  • zainstalowanie podstawowej sieci szkieletowej w obszarach, gdzie obecnie jej brakuje,
  • wzmocnienie infrastruktury w miejscach, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na usługi ładowania, a istniejące ładowarki są mocno obłożone,
  • umożliwienie popularyzacji różnorodnych samochodów elektrycznych, dzięki stworzeniu stacji ładowania, z których mogą korzystać dowolne modele pojazdów,
  • zmniejszenie średnich emisji CO2 i poprawę stanu powietrza, zwłaszcza w miastach,  oraz generowanie zielonych miejsc pracy.

Pierwsze pilotażowe stacje ładowania powstały w latach 2014-2015 w Słowacji. Zrealizowane w ramach instrumentu Łącząc Europę projekty miały na celu elektryfikację dróg i pilotażowe wdrożenie sieci szybkiego ładowania w Europie Centralnej. Dzięki nim wprowadzone zostały nowe technologie, ułatwiające skracanie czasu ładowania przyszłych pojazdów elektrycznych z dużymi bateriami. Zdobyte zostały doświadczenia w zarządzaniu tym złożonym systemem technologicznym w procesie komercyjnym.

NCE-FastEvNet - Marzec 2016 - Marzec 2019

Badania i analizy rynkowe mające na celu opracowanie usług dopasowanych do klienta oraz opracowany plan wdrożenia sieci, z wdrożeniem pilotażowym

<p>Badania i analizy rynkowe mające na celu opracowanie usług dopasowanych do klienta oraz opracowany plan wdrożenia sieci, z wdrożeniem pilotażowym</p>
<p>75 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce i 10 w Słowacji wzdłuż korytarzy TEN-T</p>

75 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce i 10 w Słowacji wzdłuż korytarzy TEN-T

3 istniejące stacje FCH w Słowacji z GridBoosters (magazyny energii)

<p>3 istniejące stacje FCH w Słowacji z GridBoosters (magazyny energii)</p>

Projekt NCE-AdvancedEvNet 03/2017 - 12/2020

Badanie wpływu infrastruktury dużej mocy na sieć energetyczną oraz opracowanie planu wdrożenia sieci z pilotażowym wdrożeniem

<p>Badanie wpływu infrastruktury dużej mocy na sieć energetyczną oraz opracowanie planu wdrożenia sieci z pilotażowym wdrożeniem</p>
<p>10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350kW w Polsce<br />
i 3 w Słowacji</p>

10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350kW w Polsce
i 3 w Słowacji

60 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce

<p>60 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce</p>
<p>50 ładowarek AC 7-22 kW (ACCH) w Polsce i 20 na Słowacji w punktach przesiadkowych</p>

50 ładowarek AC 7-22 kW (ACCH) w Polsce i 20 na Słowacji w punktach przesiadkowych

10 systemów ładowania ze stacjonarną baterią (magazynów energii) przy stacjach ładowania w Polsce

<p>10 systemów ładowania ze stacjonarną baterią (magazynów energii) przy stacjach ładowania w Polsce</p>

Oba projekty są częścią działań, które równolegle przebiegają w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzięki 9 różnym wdrożeniom pilotażowym powstaje rozległa sieć ładowania pojazdów elektrycznych łącząca Skandynawię z Włochami. Pokryła ona Polskę, Niemcy, Belgię, Słowację, Czechy, Austrię i Słowenię stacjami szybkiego i superszybkiego ładowania.

Analiza rynku i zorientowanie na klienta

Działanie miało na celu określenie oczekiwań i potrzeb polskich i słowackich konsumentów, związanych z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania publicznego, a także powiązań pomiędzy siecią elektryczną a usługami ładowania. Przeprowadzone zostaną badania rynku i użytkowników, wywiady z ekspertami branżowymi oraz warsztaty. W wyniku wypracowane zostały zalecenia dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury ładowania, uwzględniające różnice między poszczególnymi krajami.

Plan wdrożenia sieci

Aby sieć ładowania dobrze służyła użytkownikom, niezbędna była optymalizacja rozmieszczenia stacji w Polsce i Słowacji oraz wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego. Całość ma być niezawodna w działaniu i koncentrować się na oczekiwaniach i zadowoleniu klienta, a także budowaniu pozytywnych doświadczeń.

Budowa pilotażowej infrastruktury w Słowacji

W Słowacji powstało 10 stacji szybkiego ładowania. W Słowacji istnieła już infrastruktura szybkiego ładowania, która w wyniku realizacji projektu miała zostać zagęszczona i wzmocnić sieć na drogach łączących kraj z Polską i Czechami.

Budowa pilotażowej infrastruktury w Polsce

W Polsce stworzona została ogólnopolska sieć szybkich ładowarek umożliwiająca włączenie kraju do infrastruktury zelektryfikowanych dróg w Słowacji, Niemczech, Czechach i na Litwie.

W każdej lokalizacji ładowania są dostępne standardy AC i DC: AC Type 2, CCS oraz CHAdeMO. Stacje znajdują się:
1. w miastach zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy transportowych – ułatwią poruszanie się samochodem elektrycznym po miastach
2. wzdłuż korytarzy TEN-T – umożliwią przemieszczanie się między miastami oraz wzmocnią połączenia między państwami

Pilotażowa instalacja stacji z GridBoosters w Słowacji

W niektórych miejscach występuje zwiększone zapotrzebowanie na usługi ładowania. To głównie centra dużych miast, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu. Zainstalowanie tam GridBoosters (dodatowych akumulatorów, mazagynujących energię) skróciło czas oczekiwania na ładowanie, zmniejszyło obciążenie sieci energetycznej, jednocześnie zwiększając dostęp do usług ładowania użytkownikom. W ramach projektu zainstalowane zostały 3 tego typu stacje w Słowacji, które będą uzupełniać budowaną w tym kraju infrastrukturę.
Stacja z GridBooster umożliwia tymczasowe ładowanie równoległe co najmniej 2 pojazdów z mocą 50kW. Składa się co najmniej z 2 szybkich ładowarek, jednostki magazynującej energię (akumulator) oraz odpowiedniej elektroniki i oprogramowania. Opcjonalnie można podłączyć go do elektrowni fotowoltaicznej.

Ocena i zapewnienie jakości - wydajność, standardy i interoperacyjność

Jakość zbudowanej infrastruktury i oferowane usługi miały kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu. Zapewnienie wysokiej jakości usług ładowania wymaga wdrożeniania nie tylko przemyślanej sieci szybkiego ładowania, ale także wysokiej jakości systemu informatycznego, który pozwolił na pełną operacyjność w ramach własnej sieci oraz w sieciach partnerów roamingowych. Zapewnienie tego wymagało ustanowienia standardów projektowania i instalowania stacji szybkiego ładowania oraz określenia procedur zapewnienia jakości, a także ciągłego ich przestrzegania.
Dzięki temu powstała jednolita interoperacyjna sieć, wytworzono także szereg dobrych praktyk dostarczających zestaw wymiernych poziomów odniesienia dla dalszego planowania i wdrażania infrastruktury ładowania.

Rozpowszechnianie i komunikacja

Rozwój każdej działalności oraz upowszechnianie się innowacyjnych technologii i rozwiązań wymaga popularyzacji i promocji. W ramach projektu były więc realizowane działania mające na celu szeroką komunikację oraz rozpowszechnianie wyników projektu.

Zarządzanie projektem

Zapewniło to realizację celów projektu i terminowe dostarczanie rezultatów zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu.

Badanie 1. Wpływ wdrożenia infrastruktury ładowania dużej mocy na sieć energetyczną

Badanie przeanalizowało wpływ techniczny i ekonomiczny infrastruktury ładowania o dużej mocy na sieć energetyczną.

Badanie 2. Opracowanie planu wdrożenia sieci

Badanie stworzyło długoterminowy plan wdrożenia i optymalizacji sieci ładowania o różnych rodzajach ładowarek i jej wsparcia informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i preferencji użytkowników, w sposób gwarantujący maksymalne zadowolenie z korzystania z usługi.

Pilotażowe (A1) wdrożenie 10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350 kW w Polsce

Aby zwiększyć efektywność sieci szybkiego ładowania w Polsce zostało zainstalowanych 10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH), mogących ładować z mocą do 350 kW.

Pilotażowe (A2) wdrożenie 3 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350 kW w Słowacji

Również w Słowacji efektywność sieci szybkiego ładowania została zwiększona dzięki zainstalowaniu 3 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH), mogących ładować z mocą do 350 kW.

Pilotażowe (B) rozmieszczenie 60 szybkich stacji ładowania w Polsce

Sieć szybkiego ładowania w Polsce została zagęszczona i ulepszona dzięki instalacji dodatkowych 60 stacji. Stacje są zlokalizowane także wzdłuż głównych korytarzy transportowych, jednak tym razem skupiliśmy się na dużych miastach znajdujących się przy trasach TEN-T ze względu na spodziewany szybki wzrost liczby samochodów elektrycznych w miastach. W pełni operacyjna i włączona do europejskiej sieci roamingowej, polska sieć ładowania usprawniła krajowe i międzynarodowe możliwości swobodnego podróżowania samochodem elektrycznym.

Pilotażowa (C1) instalacja 50 stacji normalnego ładowania w punktach przesiadkowych w Polsce

Punkty lub węzły przesiadkowe to miejsca, gdzie można w łatwy sposób przesiąść się z jednego rodzaju transportu na inny. Najczęściej spotyka się je w dużych miastach, aczkolwiek sprawny transport miejski wymaga ich tworzenia nawet w mniejszych ośrodkach. Często punkty przesiadkowe umożliwiają przesiadkę z prywatnego samochodu na transport publiczny. W pięciu takich miejscach w Polsce zostało zainstalowanych 50 stacji wolnego ładowania (po 10 w każdym punkcie).

Pilotażowa (C2) instalacja 20 stacji normalnego ładowania w punktach przesiadkowych w Słowacji

Również w Słowacji zostały zainstalowane stacje normalnego ładowania (do 22 kW) w punktach przesiadkowych. Jest ich 20.

Pilotażowa (D) instalacja 10 GridBoosters w Polsce

W punktach, w których istnieje duże zapotrzebowania na usługi szybkiego ładowania w Polsce zostały zainstalowane GridBoosters, akumulatory magazynujące energię, umożliwiające skrócenie czasu oczekiwania na ładowanie i odciążenie sieci energetycznej.

Zarządzanie projektem

Aby zrealizować projekt na czas w ramach opracowanego budżetu niezbędne było zapewnienie odpowiedniego zarządzania nim przez ustalanie zasad, wyznaczanie standardów jakości, zarządzanie ryzykiem i zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej.

Rozpowszechnianie i komunikacja

W ramach projektu zostały zrealizowane działania mające na celu szeroką komunikację oraz rozpowszechnianie wyników projektu.

SCALING UP
Electric Vehicle Charging Network Development. Experiences from Central & Eastern Europe

Kontakt Polska

GreenWay Polska Sp. z o.o.

ul.Łużycka 3c
Gdynia 81-537

e-mail: [email protected]
tel.: +48 58 325 10 77

NIP: 583 319 52 89
KRS: 0000602098
REGON: 363635970
BDO: 000423278

Kontakt Słowacja

GreenWay Infrastructure s.r.o.

Šustekova 49
851 04 Bratislava

e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 330 56 236

IČO: 47 728 086
DIČ: 2024088363
IČ DPH: SK2024088363